20151023_171456

Dog is My….Everything

Dog Lover:  Karyn

Dog: Dakota

Omaha, NE