Dog was My Christmas wish
Kenny Hersey-(dog”Spirit”)
Salem NY